By
In
0

Azure ve Local üzerine odoo 12 kurulumu

https://github.com/marmarachain/MarmaraChain

yukarıda ki bu makalede anlatımı yaparak Local bilgisayarınıza ubuntu kurabilirsiniz.

ubuntu kurulumu yaptıktan sonra. VirtualBox açıp. kurduğunuz sunucuyu başlattıktan sonra.

masaüstün de boş bir yerde sağ tıklayarak. Uç birim(terminal) açığ aşağıdaki komutları izleyerek.
Odoo 12 kurulumunu gerçekleştirebilirsiniz.

(AZURE KURUCAKLAR BU YUKARIDA YAZANLARI DİKKATE ALMASIN)

STEP 1

sudo apt-get update
sudo apt-get -y upgrade
sudo apt install git python3-pip build-essential wget python3-dev python3-venv python3-wheel libxslt-dev libzip-dev libldap2-dev libsasl2-dev python3-setuptools node-less

STEP 2 – Create Odoo user

sudo useradd -m -d /opt/odoo12 -U -r -s /bin/bash odoo12

 

STEP 3 – Install PostgreSQL 9.6+

sudo apt install postgresql sudo su – postgres -c “createuser -s odoo12”

 

STEP 3,1 – Install Wkhtmltopdf

wget https://builds.wkhtmltopdf.org/0.12.1.3/wkhtmltox_0.12.1.3-1~bionic_amd64.deb sudo apt install ./wkhtmltox_0.12.1.3-1~bionic_amd64.deb

STEP 4 – Odoo kurulum ve ayarları

sudo su - odoo12
git clone https://www.github.com/odoo/odoo --depth 1 --branch 12.0 /opt/odoo12/odoo
cd /opt/odoo12
python3 -m venv odoo-venv
source odoo-venv/bin/activate
pip install --upgrade pip
pip3 install --upgrade pip
pip3 install wheel
pip3 install -r odoo/requirements.txt
deactivate
mkdir /opt/odoo12/odoo-custom-addons
exit

STEP 5 – odoo12.conf ayarları

sudo cp /opt/odoo12/odoo/debian/odoo.conf /etc/odoo12.conf

aşağıdaki komutla odoo12.conf dosyasını açıp bir alt satırdaki kodları silip içine yapıştırıyoruz.
sudo nano /etc/odoo12.conf

alttaki kodları "my_admin_passwd" kısmını değiştirerek kendinize bir şifre belirleyip. "odoo12.conf" dosyasını kaydediyoruz (CTRL+X - YES der enterlarsanız kaydeder)
[options]
; This is the password that allows database operations:
admin_passwd = my_admin_passwd
db_host = False
db_port = False
db_user = odoo12
db_password = False
addons_path = /opt/odoo12/odoo/addons,/opt/odoo12/odoo-custom-addons

 

STEP 6 – Odoo service ayarlama
dosyasını açarak aşağıdaki komutları içine yazın kaydedin.(CTRL+X – Y Enter)

sudo nano /etc/systemd/system/odoo12.service

[Unit]
Description=Odoo12
Requires=postgresql.service
After=network.target postgresql.service

[Service]
Type=simple
SyslogIdentifier=odoo12
PermissionsStartOnly=true
User=odoo12
Group=odoo12
ExecStart=/opt/odoo12/odoo-venv/bin/python3 /opt/odoo12/odoo/odoo-bin -c /etc/odoo12.conf
StandardOutput=journal+console

[Install]
WantedBy=multi-user.target

STEP 7 – Odoo systemctl

sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl start odoo12
sudo systemctl status odoo12
sudo systemctl enable odoo12
sudo journalctl -u odoo12

bu komutları sırasıyla girdikten sonra artık odoo ön kuruluma geçebilirsiniz

normal bilgisayarınızdan azure sunucu ip’nizi ve odoo portunu girerek odoo kullanabilirsiniz.
http://sunucuip:8069

giriyoruz. ve odoo açılıyor.

**NOt : azure hesabınıza girerek “8069” portu eklemeniz gerekmektedir yoksa odoo açılmayacaktır.
       **BU KISIMDAN SONRASI ÖĞRENCİLER İÇİN DEĞİLDİR.!**

sudo nano /etc/nginx/sites-enabled/example.com

# Odoo servers
upstream odoo {
 server 127.0.0.1:8069;
}

upstream odoochat {
 server 127.0.0.1:8072;
}

# HTTP -> HTTPS
server {
  listen 80;
  server_name www.example.com example.com;

  include snippets/letsencrypt.conf;
  return 301 https://example.com$request_uri;
}

# WWW -> NON WWW
server {
  listen 443 ssl http2;
  server_name www.example.com;

  ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/example.com/fullchain.pem;
  ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/example.com/privkey.pem;
  ssl_trusted_certificate /etc/letsencrypt/live/example.com/chain.pem;
  include snippets/ssl.conf;

  return 301 https://example.com$request_uri;
}

server {
  listen 443 ssl http2;
  server_name example.com;

  proxy_read_timeout 720s;
  proxy_connect_timeout 720s;
  proxy_send_timeout 720s;

  # Proxy headers
  proxy_set_header X-Forwarded-Host $host;
  proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
  proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
  proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;

  # SSL parameters
  ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/example.com/fullchain.pem;
  ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/example.com/privkey.pem;
  ssl_trusted_certificate /etc/letsencrypt/live/example.com/chain.pem;
  include snippets/ssl.conf;

  # log files
  access_log /var/log/nginx/odoo.access.log;
  error_log /var/log/nginx/odoo.error.log;

  # Handle longpoll requests
  location /longpolling {
    proxy_pass http://odoochat;
  }

  # Handle / requests
  location / {
    proxy_redirect off;
    proxy_pass http://odoo;
  }

  # Cache static files
  location ~* /web/static/ {
    proxy_cache_valid 200 90m;
    proxy_buffering on;
    expires 864000;
    proxy_pass http://odoo;
  }

  # Gzip
  gzip_types text/css text/less text/plain text/xml application/xml application/json application/javascript;
  gzip on;
}

sudo systemctl restart nginx
proxy_mode = True
sudo systemctl restart odoo12
xmlrpc_interface = 127.0.0.1
netrpc_interface = 127.0.0.1
sudo systemctl restart odoo12

/etc/odoo12.conf
limit_memory_hard = 2684354560
limit_memory_soft = 2147483648
limit_request = 8192
limit_time_cpu = 600
limit_time_real = 1200
max_cron_threads = 1
workers = 5

sudo systemctl restart odoo12

Leave a Reply